Wczesne wspomaganie rozwoju

W NIP „Pasikonik” prowadzimy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.
Wczesne wspomaganie rozwoju jest to pomoc dzieciom niepełnosprawnym oraz zagrożonym niepełnosprawnością i ich rodzinom.

Wszystkie  niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością dzieci mają prawo do bezpłatnej, kompleksowej, profesjonalnej pomocy od urodzenia albo od momentu wykrycia niepełnosprawności aż do podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego. Pomoc ta ma na celu niwelowanie czynników zakłócających rozwój dziecka, pobudzanie rozwoju psychomotorycznego i społecznego dziecka. 

Główne  zasady wczesnego wspomagania:

– jak najwcześniej dokonać  diagnozy zaburzeń i zaproponować działania wspomagające jego rozwój,

– włączyć w proces rehabilitacji i rewalidacji rodziców,

– terapię realizować w naturalnym otoczeniu dziecka,

– indywidualnie podchodzić do każdego dziecka i jego rodziny.

Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może dotyczyć:

– rozwoju motorycznego,

– stymulacji polisensorycznej,

– rozwoju mowy i języka,

– orientacji i poruszania się w przestrzeni,

– usprawniania widzenia, słuchu,

– umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku,

– komunikacji z otoczeniem i funkcjonowania w relacjach z innymi. 

 Podstawą do przyjęcia dziecka na zajęcia jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wczesnym wspomaganiem rozwoju do kontaktu z naszą placówką!