Integracja

Przedszkole stwarza szansę na spotkanie się różnych dzieci i kształtuje w nich szczególną wrażliwość na drugiego człowieka, na jego potrzeby.

W przedszkolu realizujemy ideę integracji. Przyjmujemy dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które gwarantuje szeroki zakres zajęć dostosowanych indywidualnie do każdego naszego wychowanka.

Dzieci te realizują zajęcia w grupie ogólnej oraz w formie zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych w oparciu o opracowane dla każdego dziecka Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne.

Pobyt dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego jest bezpłatny i obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne i terapeutyczne oraz wyżywienie.

 Integracja w naszym przedszkolu to wspólne bycie razem dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, spokojnych i nadpobudliwych, wesołych i smutnych, dzieci o różnych możliwościach, potrzebach, zainteresowaniach, integrujących się we wspólnym działaniu.

                                            Korzyści płynące z integracji …

…dla dzieci zdrowych – pełnosprawnych:

 • w sposób naturalny uczą się tolerancji, akceptacji, otwartości na innych, opiekuńczości, współżycia, samodzielności;
 •  właściwie kształtują pozytywne postawy wobec innych;
 • mają możliwość korzystania z pomocy specjalistów;
 •  są bardziej uspołecznione.

…dla dzieci niepełnosprawnych:

 • rozwija się ich samodzielność;
 • nabywają umiejętności społecznych;
 • uczą się przez obserwację dzieci zdrowych;
 •  mają większą motywację do nauki, samodzielności;
 • są bardziej komunikatywne, chętniej nawiązuje kontakty z innymi;
 • stają się powoli sprawniejsze intelektualnie i fizycznie;
 • dziecko niepełnosprawne ma możliwość przebywania w naturalnym środowisku, nie jest izolowane.

W naszej placówce dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne poprzez wspólne zajęcia, zabawy, imprezy i wyjścia uczą się w sposób naturalny wzajemnej wyrozumiałości, tolerancji, szacunku, troski, odpowiedzialności, wsparcia i empatii. W ten sposób wszechstronnie rozwijają swoją osobowość i nabywają umiejętności społecznych.