Regulamin

REGULAMIN

NIEPUBLICZNEGO INTEGRACYJNEGO

PRZEDSZKOLA „PASIKONIK”

 1. Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Pasikonik” zwane dalej przedszkolem z siedzibą w Stargardzie przy ul. Racławickiej 29 zapewnia profesjonalną opiekę dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczą oraz w razie potrzeb specjalistyczną.
 2. Zapisy do przedszkola prowadzone są przez cały rok, do wyczerpania limitu miejsc.
 3. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00, przez cały rok kalendarzowy, z wyłączeniem świąt kościelnych i dni ustawowo wolnych od pracy: 1 i 11 listopada, 1. i 2. dzień Świąt Bożego Narodzenia, 1 i 6 stycznia, 1. i 2. dzień Świąt Wielkanocnych, 1 i 3 maja, Boże Ciało, 15 sierpnia. Istnieje możliwość dodatkowych dni wolnych: 31 października  i 2 maja jeśli deklarowana obecność wyniesie poniżej pięcioro dzieci.
 4. Godziny otwarcia przedszkola mogą uwzględniać potrzeby rodziców.
 5. Do dnia 30 maja każdego roku rodzice lub prawni opiekunowie zgłaszają chęć uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie ferii letnich. Przyjmuje się, że lipiec jest miesiącem pracy, a sierpień miesiącem przerwy wakacyjnej. Jeżeli rodzice zgłoszą potrzebę opieki w sierpniu, to – w razie możliwości – opieka ta zostanie zapewniona. Praca przedszkola w okresie ferii letnich uzależniona jest od liczby zgłoszonych dzieci.
 6. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wypełnienie Karty zgłoszenia dziecka do NIP „Pasikonik”, oraz podpisanie umowy przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego.
 7. Warunki opłat za pobyt w przedszkolu reguluje umowa. Podpisanie umowy oznacza jednocześnie akceptację regulaminu.
 8. Opłatę za okres ferii letnich ponoszą tylko rodzice lub opiekunowie prawni dzieci uczęszczających w tym czasie do przedszkola.
 9. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są wnosić opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu do 10. dnia kalendarzowego za dany miesiąc, w wysokości i na zasadach określonych w umowie.
 10. Opłata wpłacana jest na konto bankowe lub w siedzibie przedszkola.
 11. Opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 450zł miesięcznie i nie podlega zwrotom. Opłata za wyżywienie wynosi 15zł dziennie. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega opłata za wyżywienie, jeśli nieobecność dziecka została zgłoszona do godz. 16.00 dnia poprzedniego. W przypadku zgłoszenia nieobecności do godz. 8.30, odliczony zostaje obiad i podwieczorek.
 12. Zwroty za wyżywienie są odliczane w następnym miesiącu kalendarzowym w postaci zmniejszonych opłat. Nadpłatę zwracamy w ostatnim miesiącu roku przedszkolnego lub ostatnim miesiącu pobytu dziecka w przedszkolu.
 13. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia rodziców lub opiekunów prawnych od obowiązku uiszczania stałej opłaty miesięcznej, która jest gwarancją zachowania miejsca.
 14. Po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola należy wprowadzić je do sali, w której odbywają się zajęcia, aby nauczyciel mógł wpisać obecność w danym dniu, a rodzic miał pewność, że dziecka zostało oddane pod opiekę nauczyciela.
 15. Nieodebranie dziecka w godzinach pracy przedszkola skutkuje obciążeniem dodatkową opłatą w wysokości 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka.
 16. W przypadku nieobecności nauczyciela grupy (np. z powodu zwolnienia lekarskiego) dyrektor przedszkola może zlecić pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą innemu nauczycielowi w ramach zastępstwa.
 17. Szczegóły dotyczące posiłków są omawiane z rodzicami lub prawnymi opiekunami, aby uwzględnić indywidualne potrzeby dzieci, np. (alergie pokarmowe). Wyżywienie zaopatruje firma cateringowa w postaci 3 posiłków – śniadanie, obiad i podwieczorek.
 18. Po obiedzie w grupach prowadzone są zajęcia wyciszające, a najmłodsi korzystają ze sjesty poobiedniej z możliwością snu. Sjesta nie jest tradycyjnym leżakowaniem. Jeżeli dziecko nie śpi, to słucha bajek, opowiadań, muzyki relaksacyjnej i odpoczywa. W czasie sjesty dzieci przebywają pod opieką nauczyciela.
 19. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola i spożywać w sali słodyczy, gum do żucia, chipsów, itp. Dopuszczalny jest poczęstunek dla całej grupy, np. z okazji urodzin,po uprzednim uzgodnieniu z pracownikami placówki.
 20. Do przedszkola dzieci mogą przynosić swoje zabawki w jednym wyznaczonym dniu tygodnia.
 21. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności materialnej za zgubienie lub zniszczenie wartościowych przedmiotów przynoszonych przez dzieci z domu.
 22. Udział w zajęciach dydaktyczno – wychowawczych oraz specjalistycznych biorą wyłącznie dzieci zdrowe, tzn. nie przeziębione (bez kataru, kaszlu, gorączki), bez objawów biegunki, zatruć pokarmowych, w trakcie terapii antybiotykowej, itp. Dzieci chore, wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu z dyrektorem przedszkola.
 23. Przedszkole nie organizuje opieki medycznej (lekarskiej i pielęgniarskiej), z wyjątkiem organizacji pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie Stargardu. Odpowiedzialność za wykonanie w odpowiednim terminie wszelkich badań i zabiegów medycznych związanych ze zdrowiem dzieci, w tym szczepień ochronnych – spoczywa na rodzicach lub prawnych opiekunach
 24. W przedszkolu obowiązuje zakaz podawania dzieciom leków przynoszonych z domu. Podawane są – wyłącznie- za pisemnym upoważnieniem rodziców i lekarza oraz za zgodą dyrektora przedszkola lekarstwa przeciwalergiczne.
 25. W przypadku kataru i kaszlu alergicznego rodzice zobowiązani są przedstawić zaświadczenie od lekarza alergologa z wyszczególnieniem rodzaju alergii.
 26. W przypadku występowania u dziecka alergii pokarmowej, obowiązkiem rodzica jest dostarczenie pełnej listy uczulających je produktów.
 27. Obowiązkiem rodzica, w przypadku atopowego zapalenia skóry i alergii wziewnych, jest dostarczenie preparatów i instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia objawów.
 28. Obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie diety dzieci alergicznych i metod postępowania, pod warunkiem, że fakt ten został pisemnie zgłoszony nauczycielowi przez rodziców lub prawnych opiekunów.
 29. Obowiązkiem nauczyciela jest natychmiastowe powiadomienie rodziców lub prawnych opiekunów o widocznych objawach chorobowych lub złym samopoczuciu dziecka.
 30. Rodzice lub opiekunowie prawni po otrzymaniu informacji od nauczyciela o objawach znamionujących chorobę u dziecka lub jego złym samopoczuciu zobowiązani są do jego odebrania w czasie 90 minut. W innym przypadku nauczyciel lub dyrektor wzywa lekarza. Koszty wizyty lekarskiej ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest dbałość o aktualizowanie wszelkich zmian numerów telefonów kontaktowych.
 31. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do każdorazowego zawiadamiania nauczyciela o zachorowaniu lub innej przyczynie nieobecności dziecka na zajęciach w punkcie przedszkolnym.
 32. Rodzice lub opiekunowie prawni będą informowani przez nauczyciela o wszelkich niepokojących objawach znamionujących chorobę u dziecka w celu niedopuszczenia do nasilania się u niego objawów chorobowych lub wystąpienia objawów choroby u innych dzieci.
 33. Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców lub prawnych opiekunów. Za ich pisemną zgodą dziecko może być odebrane przez dorosłą osobę imiennie upoważnioną.
 34. Osobom podejrzewanym o przebywanie pod wpływem środków psychoaktywnych lub nietrzeźwym dzieci nie będą wydawane.
 35. Dzieci, u których nauczyciele zauważą trudności wychowawcze lub rozwojowe, na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna, zostaną skierowane na konsultację do psychologa dziecięcego. Współpraca przedszkola z rodzicami lub prawnymi opiekunami może być kontynuowana na podstawie pisemnej opinii psychologa oraz jego zaleceń. Brak współpracy między rodzicami a przedszkolem, dotycząca zauważonych trudności wychowawczych lub rozwojowych dzieci, może być przyczyną rozwiązania umowy.
 36. Przedszkole grupowo ubezpiecza dzieci od następstw nieszczęśliwego wypadku. Rodzice lub prawni opiekunowie pokrywają koszty ubezpieczenia. W przypadku indywidualnego ubezpieczenia dziecka przez rodziców lub prawnych opiekunów dostarczają oni dyrektorowi kopię umowy ubezpieczenia dziecka.
 37. Umowę przyjęcia dziecka do NIP „Pasikonik” może rozwiązać każda ze stron , z zachowaniem 1 -miesięcznego okresu wypowiedzenia bez podawania przyczyny.
 38. Umowa z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci, których zachowanie objawia się nadmierną agresją i nadpobudliwością zagrażającą bezpieczeństwu zdrowia i życia ich samych, innych dzieci lub personelu placówki, może zostać rozwiązana przez dyrektora przedszkola bez zachowania miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 39. W sytuacji, gdy dojdzie do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, wszelkie opłaty wniesione przez rodziców lub opiekunów prawnych nie podlegają zwrotowi.
 40. Rodzice mogą zgłaszać swoje propozycje do programu wychowawczego i programu profilaktyki a także włączać się w organizację imprez okolicznościowych.
 41. Uwagi rodziców lub prawnych opiekunów dotyczące spraw związanych z pobytem dziecka w przedszkolu będą analizowane, po uznaniu ich zasadności prawnej lub organizacyjnej, wdrażane.
 42. Kadra pedagogiczna i personel obsługi zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w przedszkolu procedur i regulaminów oraz do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do ich rozwoju.
 43. Wszelkie sprawy sporne są wyjaśniane między stronami i załatwiane polubownie.
 44. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej i/lub rodziców dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym. Proponowane i wprowadzane zmiany nie mogą być sprzeczne z obowiązującym prawem.
 45. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.