Regulamin

REGULAMIN

NIEPUBLICZNEGO INTEGRACYJNEGO

PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

„PASIKONIK”

1. Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny „Pasikonik” zwany dalej punktem przedszkolnym, z siedzibą w Stargardzie przy ul. Racławickiej 29, zapewnia profesjonalną opiekę dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczą oraz – w razie potrzeb – specjalistyczną.

2. Zapisy do punktu przedszkolnego prowadzone są przez cały rok, do wyczerpania limitu miejsc.

3. Punkt przedszkolny jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00, przez cały rok kalendarzowy, z wyłączeniem świąt kościelnych i dni ustawowo wolnych od pracy: 1 i 11 listopada, 1. i 2. dzień Świąt Bożego Narodzenia, 1 i 6 stycznia, 1. i 2. dzień Świąt Wielkanocnych, 1 i 3 maja, Boże Ciało, 15 sierpnia. Istnieje możliwość dodatkowych dni wolnych: 31 października  i 2 maja jeśli deklarowana obecność wyniesie poniżej pięcioro dzieci.

4. Godziny otwarcia punktu przedszkolnego mogą uwzględniać potrzeby rodziców.

5. Do dnia 30 maja każdego roku rodzice lub prawni opiekunowie zgłaszają chęć uczęszczania dziecka do punktu przedszkolnego w okresie ferii letnich. Przyjmuje się, że lipiec jest miesiącem pracy, a sierpień miesiącem przerwy wakacyjnej. Jeżeli rodzice zgłoszą potrzebę opieki w sierpniu, to – w razie możliwości – opieka ta zostanie zapewniona. Praca punktu przedszkolnego w okresie ferii letnich uzależniona jest od liczby zgłoszonych dzieci.

6. Podstawą przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego jest wypełnienie Karty zgłoszenia dziecka do NIPP „Pasikonik”, oraz podpisanie umowy przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego.

7. Warunki opłat za pobyt w punkcie przedszkolnym reguluje umowa. Podpisanie umowy oznacza jednocześnie akceptację regulaminu.

8. Opłatę za okres ferii letnich ponoszą tylko rodzice lub opiekunowie prawni dzieci uczęszczających w tym czasie do punktu przedszkolnego.

9. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są wnosić opłaty za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym do 10. dnia kalendarzowego za dany miesiąc, w wysokości i na zasadach określonych w umowie.

10. Opłata wpłacana jest na konto bankowe lub w siedzibie punktu przedszkolnego.

11. Opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 350zł i nie podlega zwrotom. Opłata za wyżywienie wynosi od 190zł – 230zł (w zależności od ilości dni w miesiącu). W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega opłata za wyżywienie, jeśli nieobecność dziecka została zgłoszona do godz. 8.00 tego samego dnia.

12. Zwroty za wyżywienie są odliczane w następnym miesiącu kalendarzowym w postaci pomniejszonych opłat. Nadpłatę zwracamy w ostatnim miesiącu roku przedszkolnego lub ostatnim miesiącu pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym.

13. Nieobecność dziecka w punkcie przedszkolnym nie zwalnia rodziców lub opiekunów prawnych od obowiązku uiszczania stałej opłaty miesięcznej, która jest gwarancją zachowania miejsca.

14. Po przyprowadzeniu dziecka do punktu przedszkolnego należy wprowadzić je do sali, w której odbywają się zajęcia, aby nauczyciel mógł wpisać obecność w danym dniu, a rodzic miał pewność, że dziecka zostało oddane pod opiekę nauczyciela.

15. Nieodebranie dziecka w godzinach pracy punktu przedszkolnego skutkuje obciążeniem dodatkową opłatą w wysokości 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka.

16. W przypadku nieobecności nauczyciela grupy (np. z powodu zwolnienia lekarskiego) dyrektor przedszkola może zlecić pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą innemu nauczycielowi w ramach zastępstwa.

17. Szczegóły dotyczące posiłków są omawiane z rodzicami lub prawnymi opiekunami, aby uwzględnić indywidualne potrzeby dzieci, np. (alergie pokarmowe). Wyżywienie zaopatruje firma cateringowa w postaci 3 posiłków – śniadanie, obiad i podwieczorek.

18. Po obiedzie w grupach prowadzone są zajęcia wyciszające, a najmłodsi korzystają ze sjesty poobiedniej z możliwością snu. Sjesta nie jest tradycyjnym leżakowaniem. Jeżeli dziecko nie śpi, to słucha bajek, opowiadań, muzyki relaksacyjnej i odpoczywa. W czasie sjesty dzieci przebywają pod opieką nauczyciela.

19. Dzieci nie mogą przynosić do punktu przedszkolnego i spożywać w sali słodyczy, gum do żucia, chipsów, itp. Dopuszczalny jest poczęstunek dla całej grupy, np. z okazji urodzin,po uprzednim uzgodnieniu z pracownikami placówki.

20. Do punktu przedszkolnego dzieci mogą przynosić swoje zabawki w jednym wyznaczonym dniu tygodnia.

21. Punkt przedszkolny nie ponosi odpowiedzialności materialnej za zgubienie lub zniszczenie wartościowych przedmiotów przynoszonych przez dzieci z domu.

22. Udział w zajęciach dydaktyczno – wychowawczych oraz specjalistycznych biorą wyłącznie dzieci zdrowe, tzn. nieprzeziębione (bez kataru, kaszlu, gorączki), bez objawów biegunki, zatruć pokarmowych, w trakcie terapii antybiotykowej, itp. Dzieci chore, wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu z dyrektorem punktu przedszkolnego.

23. Punkt przedszkolny nie organizuje opieki medycznej (lekarskiej i pielęgniarskiej), z wyjątkiem organizacji pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie Stargardu. Odpowiedzialność za wykonanie w odpowiednim terminie wszelkich badań i zabiegów medycznych związanych ze zdrowiem dzieci, w tym szczepień ochronnych – spoczywa na rodzicach lub prawnych opiekunach

24. W punkcie przedszkolnym obowiązuje zakaz podawania dzieciom leków przynoszonych z domu. Podawane są – wyłącznie- za pisemnym upoważnieniem rodziców i lekarza oraz za zgodą dyrektora przedszkola lekarstwa przeciwalergiczne.

25. W przypadku kataru i kaszlu alergicznego rodzice zobowiązani są przedstawić zaświadczenie od lekarza alergologa z wyszczególnieniem rodzaju alergii.

26. W przypadku występowania u dziecka alergii pokarmowej, obowiązkiem rodzica jest dostarczenie pełnej listy uczulających je produktów.

27. Obowiązkiem rodzica, w przypadku atopowego zapalenia skóry i alergii wziewnych, jest dostarczenie preparatów i instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia objawów.

28. Obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie diety dzieci alergicznych i metod postępowania, pod warunkiem, ze fakt ten został pisemnie zgłoszony nauczycielowi przez rodziców lub prawnych opiekunów.

29. Obowiązkiem nauczyciela jest natychmiastowe powiadamianie rodziców lub prawnych opiekunów o widocznych objawach chorobowych lub złym samopoczuciu dziecka.

30. Rodzice lub opiekunowie prawni po otrzymaniu informacji od nauczyciela o objawach znamionujących chorobę u dziecka lub jego złym samopoczuciu zobowiązani są do jego odebrania w czasie 90 minut. W innym przypadku nauczyciel lub dyrektor wzywa lekarza. Koszty wizyty lekarskiej ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest dbałość o aktualizowanie wszelkich zmian numerów telefonów kontaktowych.

31. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do każdorazowego zawiadamiania nauczyciela o zachorowaniu lub innej przyczynie nieobecności dziecka na zajęciach w punkcie przedszkolnym.

32. Rodzice lub opiekunowie prawni będą informowani przez nauczyciela o wszelkich niepokojących objawach znamionujących chorobę u dziecka w celu niedopuszczenia do nasilania się u niego objawów chorobowych lub wystąpienia objawów choroby u innych dzieci.

33. Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców lub prawnych opiekunów. Za ich pisemną zgodą dziecko może być odebrane przez dorosłą osobę imiennie upoważnioną.

34. Osobom podejrzewanym o przebywanie pod wpływem środków psychoaktywnych lub nietrzeźwym dzieci nie będą wydawane.

35. Dzieci, u których nauczyciele zauważą trudności wychowawcze lub rozwojowe, na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna, zostaną skierowane na konsultację do psychologa dziecięcego. Współpraca punktu przedszkolnego z rodzicami lub prawnymi opiekunami może być kontynuowana na podstawie pisemnej opinii psychologa oraz jego zaleceń. Brak współpracy między rodzicami a punktem przedszkolnym, dotycząca zauważonych trudności wychowawczych lub rozwojowych dzieci, może być przyczyną rozwiązania umowy.

36. Punkt przedszkolny grupowo ubezpiecza dzieci od następstw nieszczęśliwego wypadku. Rodzice lub prawni opiekunowie pokrywają koszty ubezpieczenia. W przypadku indywidualnego ubezpieczenia dziecka przez rodziców lub prawnych opiekunów dostarczają oni dyrektorowi kopię umowy ubezpieczenia dziecka.

37. Umowę przyjęcia dziecka do NIPP „Pasikonik” może rozwiązać każda ze stron , z zachowaniem 1 -miesięcznego okresu wypowiedzenia bez podawania przyczyny.

38. Umowa z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci, których zachowanie objawia się nadmierną agresją i nadpobudliwością zagrażającą bezpieczeństwu zdrowia i życia ich samych, innych dzieci lub personelu placówki, może zostać rozwiązana przez dyrektora punktu przedszkolnego bez zachowania miesięcznego okresu wypowiedzenia.

39. W sytuacji, gdy dojdzie do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, wszelkie opłaty wniesione przez rodziców lub opiekunów prawnych nie podlegają zwrotowi.

40. Rodzice mogą zgłaszać swoje propozycje do programu wychowawczego i programu profilaktyki a także włączać się w organizację imprez okolicznościowych.

41. Uwagi rodziców lub prawnych opiekunów dotyczące spraw związanych z pobytem dziecka w punkcie przedszkolnym będą analizowane, po uznaniu ich zasadności prawnej lub organizacyjnej, wdrażane.

42. Kadra pedagogiczna i personel obsługi zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w punkcie przedszkolnym procedur i regulaminów oraz do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do ich rozwoju.

43. Wszelkie sprawy sporne są wyjaśniane między stronami i załatwiane polubownie.

44. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej i/lub rodziców dyrektor punktu przedszkolnego w porozumieniu z organem prowadzącym. Proponowane i wprowadzane zmiany nie mogą być sprzeczne z obowiązującym prawem.

45. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.