Oferta

W ramach opłaty czesnego przedszkolakom zapewniamy:

– Zajęcia dydaktyczne obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego;

– Gimnastykę – codzienne poranne zajęcia, a w poniedziałki gimnastykę korekcyjną z elementami Integracji Sensorycznej;

– Rytmikę z podstawami śpiewu i tańca; 

– Język angielski;

– Warsztaty plastyczne;

– Zabawy ruchowe z elementami gimnastyki;

– Gry i zabawy na świeżym powietrzu;

– Ciekawe doświadczenia;

– Przedstawienia edukacyjne i tematyczne w ramach zajęć;

– Wycieczki edukacyjne;

– Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów;

– Uroczystości okolicznościowe;

– Przyjęcia urodzinowe, do uzgodnienia z rodzicem.

 

W naszej ofercie wychowawczo-edukacyjnej,skierowanej do wszystkich dzieci realizujących podstawę programową, organizujemy także zajęcia terapeutyczne. Zajęcia dostosowane są indywidualnie dla każdego dziecka, w zależności od jego predyspozycji, potrzeb i możliwości.

  1. ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE, w czasie których szczególną uwagę przywiązujemy do ćwiczeń oddechowych, słuchowych i logarytmicznych oraz ćwiczeń narządów mowy i koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej.
  1. ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE INTEGRACJĘ SENSORYCZNĄ, dzięki którym rozwija się prawidłowe współdziałanie zmysłów zewnętrznych (wzrok, słuch, węch, dotyk, smak) i wewnętrznych (równowagi i czucia głębokiego). Współdziałanie zmysłów umożliwia wykonanie codziennych czynności i niezależne funkcjonowanie człowieka.
  1. MUZYKOTERAPIĘ, wspomagającą rozwój pełnego potencjału ludzkiego. Świat dźwięków uspokaja, uczy wrażliwości, rozwija zainteresowania i pozwala odkrywać nowe umiejętności. Muzykoterapią obejmujemy szczególnie dzieci z lękami, nadpobudliwe, z niską koordynacją ruchową.
  1. ARTETERAPIĘ, korygującą zaburzenia w rozwoju psychoruchowym (obniżona sprawność manualna, percepcja wzrokowa, słuchowa i ruchowa), neurologicznym oraz w rozwoju psychospołecznymi (przejawianie agresji, niskiej samooceny i nieśmiałości, okazywanie trudności w opanowaniu negatywnych emocji).
  1. DOGOTERAPIĘ I/LUB HIPOTERAPIĘ, wpływającą korzystnie na emocjonalny rozwój dziecka, stymulującą rozwój jego funkcji psychosomatycznych, ułatwiającą jego kontakt z otoczeniem.
  1. STYMULACJĘ POLISENSORYCZNĄ (WIELOZMYSŁOWĄ), aktywizującą wszystkie zmysły: dotyku, wzroku, słuchu, węchu i smaku.
  1. ELEMENTY METODY RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE, propagowana na całym świecie jako jeden z ważniejszych czynników rozwoju psychomotorycznego małych dzieci i pogłębiania ich kontaktu z innymi ludźmi.
  1. KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE w celu dobrania właściwych zajęć.