Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci.

Warunki przyprowadzania i odbierania dzieci

z punktu przedszkolnego

  1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z punktu przedszkolnego osobiście przez rodziców lub prawnych opiekunów, bądź inne osoby (pełnoletnie, za okazaniem dokumentu tożsamości) upoważnione przez rodziców. Pisemne upoważnienie dołączone jest do Karty Zgłoszenia Dziecka. Pisemne upoważnienie powinno zawierać nr i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.

  1. Dzieci przyprowadzane są do punktu przedszkolnego od godziny 7.00 do 8.30. Ze względów organizacyjnych i przygotowania odpowiedniej liczby posiłków późniejsze przyprowadzenie dziecka powinno być zgłoszone odpowiednio wcześniej osobiście lub telefonicznie.

  1. Dzieci przyprowadzane na zajęcia oddawane są pod opiekę bezpośrednio osobie dorosłej będącej pracownikiem dydaktycznym punktu przedszkolnego.

  1. Odbieranie dzieci z punktu przedszkolnego trwa do godz. 17.00.

  1. Rodzice lub prawni opiekunowie przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z punktu przedszkolnego przez upoważnioną przez nich osobę.

  1. Osoby podejrzewane o bycie pod wpływem substancji psychoaktywnych (alkohol, substancje odurzające, dopalacze i inne) nie mogą odebrać dzieci z placówki.

  1. Dziecko wydawane jest rodzicowi lub opiekunowi prawnemu posiadającemu pełną władzę rodzicielską i sprawującemu nad nim faktyczną całkowitą opiekę.

  1. Oświadczenie jednego rodzica, dotyczące nieodbierania dziecka przez drugiego z rodziców, musi być złożone pisemnie u dyrektora punktu przedszkolnego.

  1. Dzieci przyprowadzane do placówki powinny być zdrowe.

  1. Nauczyciel informuje telefonicznie rodzica lub prawnego opiekuna o widocznych objawach choroby u dziecka. Dziecko chore jest niezwłocznie odbierane przez rodziców lub prawnych opiekunów.